نویسنده = ������������ ��������������
آلاینده های استروژنیک در غذا: روش های شناسایی: سیستماتیک ریویو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22059/ijvm.2023.351755.1005339

پریسا صدیق آرا؛ سارا محمدی؛ نعیما وکیلی ساعتلو؛ اینتیسر لیمام؛ ملینا صدیق آرا؛ طیبه زینلی