کلیدواژه‌ها = شتر یک کوهانه
مقایسه پارامترهای آناتومیکی و بیوشیمیایی شترهای (Camelus dromedarius) دونده و دومنظوره ایران

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 289-302

10.22059/ijvm.2019.285970.1005009

غلامرضا حاجی نژاد بمرود؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی؛ مهدی جهانتیغ؛ علی مسعودی


شیوع و آسیب شناسی آلودگی به انکوسرکا فاسیاتا در شترهای بخشهای مرکزی ایران

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 257-261

10.22059/ijvm.2016.56325

محمدحسین انوری؛ علیرضا سازمند؛ سیدحسین حکمتی مقدم؛ ایرج موبدی


مطالعه سرخرگهای مفصل مچ دستی شتر یک کوهانه (Camelus dromedrus)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-64

10.22059/ijvm.2015.53234

سید محسن سجادیان؛ محمد ناصر ناظم؛ بیژن رادمهر