کلیدواژه‌ها = موش
اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 253-262

10.32598/ijvm.17.3.1005263

علی الهی نیا؛ شاهین حسن پور؛ احمد اصغری؛ احسان خاکسار


مقایسه ژن «tim» ژیاردیا لامبلیا در حیوانات آزمایشگاهی و انسان و اهمیت انتقال متقاطع در ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-47

10.22059/ijvm.2015.53232

میترا زارع بوانی؛ ناهید عین الهی؛ نسرین دشتی؛ مصطفی رضائیان


اثر آل-ترانس رتینول بر تکامل برون تنی رویان موش آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 207-212

10.22059/ijvm.2014.51893

آرمین توحیدی؛ محمدرضا فرشیدپور؛ محمد چمانی؛ مهدی ژندی؛ عباس گرامی؛ محسن نوری