کلیدواژه‌ها = بوقلمون
فراوانی نسبی آلودگی به هیستوموناس مله اگریدیس در گله‌های بوقلمون در چند استان ایران

دوره 18، شماره 3، تیر 1403، صفحه 387-396

10.32598/ijvm.18.3.1005384

علی صلواتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ اعظم یزدانی؛ جمشید رزم یار


تنوع ژنتیکی MHC کلاس دو بوقلمون تجاری و ارتباط آن با پاسخ ایمنی هومورال

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 347-356

10.22059/ijvm.2018.253776.1004885

حسن الکاراوقلی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ محمد حسن زاده؛ توحید طلوعی


جستجوی عفونت کلامیدیائی در گله های بوقلمون ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2016.57893

زلیخا طاطاری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی