کلیدواژه‌ها = H9N2
ارزیابی سرولوژیکی H9-RBD-Pichia، یک واکسن نوترکیب جدید آنفلوانزا، در موش BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362483.1005421

امیر اصغری باغخیراتی؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ کیارش قزوینی؛ جمشید رزمیار


ارزیابی مولکولی پروتئین M2 ویروسهای آنفلوانزای تحت تیپ H9N2 ایران به منظور ردیابی موتاسیون های مقاومت به داروهای گروه آدمانتان

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 253-262

10.22059/ijvm.2016.59718

محمد ملکان؛ مهدی وصفی مرندی؛ عباس برین؛ طلعت مختاری آزاد؛ محمد مهدی رنجبر؛ محسن بشاشتی


آنالیز ژنتیک و فیلوژنتیک ژن های ریبونوکلئوپروتئین ویروس های ‌2N9H آنفلوانزای پرندگان جدا شده از طیور تجاری در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 159-168

10.22059/ijvm.2013.35965

محسن بشاشتی؛ مهدی وصفی مرندی؛ محمد حسن بزرگمهری فرد؛ فرهید همت زاده؛ فرشته صبوری