کلیدواژه‌ها = جوجه
تشخیص واریانت های ویروس برونشیت عفونی طیور در بافت های نای، ریه و کلیه طیور گوشتی مبتلا با روش افزوده سازی در زمان واقعی

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 57-63

10.22059/ijvm.2021.321594.1005165

مظفر حاجی جعفری انارکی؛ نریمان شیخی؛ هادی حق بین نظرپاک؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی