کلیدواژه‌ها = متابولیتهای خونی
اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجههای خونی گوسفند

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 267-277

10.22059/ijvm.2017.226153.1004794

رضا راه چمنی؛ فرزاد قنبری؛ یوسف مصطفی لو؛ مریم قاسمی فرد


اثر پودر برگ به لیمو بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 307-318

10.22059/ijvm.2016.59728

مرضیه مهرپرور؛ مژگان مظهری؛ امید اسماعیلی پور؛ مسعود سامی