کلیدواژه‌ها = گرلین
اثرات گرلین مرکزی برپارامترهای سرمی مرتبط با متابولیسم انرژی در جوجه های نوزاد

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 110-118

10.22059/ijvm.2021.325585.1005182

لادن عمادی؛ حسین جنیدی؛ سعید نظیفی؛ حامد خواستی؛ الهه روحانی؛ هیروکی کایا


نقش سیستم کانابینویدرژیک مرکزی بر هیپوفاژی ناشی از گرلین در جوجههای نژاد تخمگذار

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 151-161

10.22059/ijvm.2019.271492.1004951

محمدرضا طاهریان؛ مرتضی زنده دل؛ شاهین حسن پور


رابطه بین گرلین و استروژن در تخمدان گوسفندان آبستن

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 135-141

10.22059/ijvm.2016.57900

علی سوخته زاری؛ مسعود علیرضایی