کلیدواژه‌ها = همبستگی
همبستگی بین متابولیت های خونی و شاخص های حساسیت انسولین در بره های دنبه دار و بدون دنبه در دوره های با تعادل منفی و مثبت انرژی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 259-271

10.22059/ijvm.2017.235952.1004818

حسین ذکریاپور بهنمیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک


همبستگی بین هوموسیستئین، تروپونین قلبی I و آنزیم های قلبی در سنین مختلف شترهای نر به ظاهر سالم یک کوهانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 201-206

10.22059/ijvm.2013.35971

مهرداد پورجعفر؛ علی اصغر چالمه؛ خلیل بدیعی؛ سعید نظیفی؛ سمانه کشاورز؛ مجتبی نقیب