گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 کارشناس اداره محیط زیست گلستان، گرگان، ایران

چکیده

درماتوفیبروما یک تومور پوستی خوش خیم رایج است که بر اساس تغییرات مورفولوژی و ترکیب عناصر متنوع آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. علت درماتوفیبروما ناشناخته است که از لحاظ تاریخچه یک پاسخ واکنشی نسبت به برخی ضایعات پوستی است که با خارش و درد همراه می باشد. این تومور معمولا در قسمت انتهایی اندام ها در بالغین جوان ظاهر می شود. در مطالعه حاضر، به طور تصادفی یک پلنگ ایرانی میانسال به دلیل برخورد با ماشین در پارک ملی گلستان ایران کشته شد. بعد از کالبدگشایی، یک توده پوستی در پنجه راست مشاهده شده که پس از نمونه برداری به آزمایشگاه انتقال یافت. پس از انجام فرآیندهای معمول هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمی، درماتوفیبروما بدون کپسول، محدود و همراه با ندول پوستی هایپوسلولار با الگوی مارپیچی تشخیص داده شد. همچنین براساس نتایج رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی نشانگر  CD34مثبت بود. اطلاعات محدودی در مورد درماتوفیبروما در پلنگ وجود دارد. بر اساس اطلاعات ما، این اولین گزارش از درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


Dermatofibroma is a common dermal nod- ule that is unexplained (Campanacci, 2013). Dermatofibroma is most frequently found in the skin and soft tissues of cats, occasional- ly found in horses and mules, and rarely in other domestic species’ skin, including dogs. Dermatofibroma is usually asymptomatic, but itching and pain are often noted. Derma- tofibroma is the most common of all painful skin tumors (Crisan et al., 2014). The exact mechanism for the development of Derma- tofibroma is unknown. Rather than a reactive tissue change, evidence that Dermatofibroma may be a neoplastic process is demonstrated by its clonal proliferative growth (Chen et al., 2000). The cause of Dermatofibroma is un- known, it was historically attributed to being a reactive response to some traumatic lesion to the skin (e.g. arthropod bite) (Reich et al., 2017). Clonality, by itself, is not necessari- ly synonymous with a neoplastic process; it has been demonstrated in inflammatory con- ditions, including atopic dermatitis, lichen


 

sclerosis, and psoriasis. Dermatofibroma tu- mor genesis may be due to distorted protein kinase C activity (Płaszczyca et al., 2014).

Case Report

Clinical presentation

A seven-year-old female Persian leopard was dead because of accidents a road-kill  in Golestan National Park, Iran, in May 2014. Following necropsy, skin mass on the sideline of the right toe was observed. The mass was dissected in necropsy. The resect- ed mass sample was grayish-white in color and measured 2×2×1.5cm,  with  necrosis  at the cut surface (Figure 1). The sample was fixed in 10 % buffered formalin. Serial sections of the formalin-fixed, paraffin-em- bedded sample were produced and serial sections were cut, using a rotary microtome (Leitz, 1512, Germany) at 5 μm. The sam- ples were stained by routine hematoxylin and eosin (HandE) and CD34 immunohis- tochemical staining.