نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیم زاده موسوی، حسینعلی اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • اخلاقی، مصطفی گزارش آلودگی Aphaniusisfahanensis (شعاع بالگان: کپور ماهیان دندان دار) به Diplostomumspathaceum(ترماتودا: دیپلوستومیده) [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • اسلامی، علی شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • اسماعیلی، حمید رضا گزارش آلودگی Aphaniusisfahanensis (شعاع بالگان: کپور ماهیان دندان دار) به Diplostomumspathaceum(ترماتودا: دیپلوستومیده) [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • اشرافی، ایرج ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • افشاری نیک، سمیرا کاربرد روش PCR چند گانه‌ ‌در شناسائی باکتریهای جنس سالمونلا و گونه تایفی موریوم درلاشه طیور کشتار شده درکشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد– ایران [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • امام، مهدی ردیابی پروتئین ها در وسترن بلات با روش ایمونوفلئورسنس [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • اهری، حامد اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • اونق، عبدالغفار استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و همافیزالیس پونکتاتا در شرایط آزمایشگاهی ‌ ‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]

ب

 • بات، طارق استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و همافیزالیس پونکتاتا در شرایط آزمایشگاهی ‌ ‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • باسامی، محمدرضا کاربرد روش PCR چند گانه‌ ‌در شناسائی باکتریهای جنس سالمونلا و گونه تایفی موریوم درلاشه طیور کشتار شده درکشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد– ایران [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • بکائی، سعید شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران [دوره 3، شماره 2، 1388]

ت

 • تاجیک، پرویز مطالعه باکتری های زئونوز در کلنی های موش های آزمایشگاهی متعارف [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • تاجیک، حسین اثر کورکومین، مرفین و نالوکسان بر ادم تجربی پنجه پا در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • تمدنفرد، اسماعیل اثر کورکومین، مرفین و نالوکسان بر ادم تجربی پنجه پا در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • توحیدی، آرمین اثرات مکمل نمودن روغن ماهی، روغن گلرنگ و موننسین بر عملکرد، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت های پلاسما در گوسفند شال [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • توده دهقان، فاطمه مطالعه باکتری های زئونوز در کلنی های موش های آزمایشگاهی متعارف [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • توسلی، موسی استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و همافیزالیس پونکتاتا در شرایط آزمایشگاهی ‌ ‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • توسلی، موسی تاثیر غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید و گلیسرول در نگهداری تریکوموناس گالینه در سرما [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • توکلی، حمیدرضا رفتار رشد توکسین‌زایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ Eدر خاویار تاس‌ماهی ایرانی فرآوری شده با برخی نگهدارنده‌ها‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]

ج

 • جعفری، رمضانعلی تعدیل میزان تری گلیسرید سرم و کبد و چربیهای محوطة بطنی جوجه های نر گوشتی توسط سیر [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • جمشیدی، عبداله کاربرد روش PCR چند گانه‌ ‌در شناسائی باکتریهای جنس سالمونلا و گونه تایفی موریوم درلاشه طیور کشتار شده درکشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد– ایران [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • جوادی، شهرام تاثیر غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید و گلیسرول در نگهداری تریکوموناس گالینه در سرما [دوره 3، شماره 2، 1388]

ح

 • حبل الورید، محمدحسن تاثیر ضد سرطانی 85ICD-‌(پپتید مشتق از سَم) بر‌روی سلول‌های 231MDA- MBو سرطان پستان موش [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • حسینی، سید حسین شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • حمزه قوشچی، نسرین اثر کورکومین، مرفین و نالوکسان بر ادم تجربی پنجه پا در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 1، 1388]

خ

 • خرمالی، محمود ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • خضرائی نیا، پروانه اثرات قطع دو طرفه پایه های چشم روی رسیدگی غدد جنسی، پوست اندازی وبرخی تغییرات بیوشیمیائی در همولنف خرچنگهای ماده P.persicum [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • خضرائی نیا، سهیلا اثرات قطع دو طرفه پایه های چشم روی رسیدگی غدد جنسی، پوست اندازی وبرخی تغییرات بیوشیمیائی در همولنف خرچنگهای ماده P.persicum [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • خلیل لو، احسان بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • خوشوقتی، آمنه ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو [دوره 3، شماره 1، 1388]

د

 • دستمال چی، فرهاد اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]

ر

 • رازی، مزدک بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • رحیمی، شعبان تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و ترکیب اسیدهای چرب گوشت جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • رحمانی، صلاح الدین استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و همافیزالیس پونکتاتا در شرایط آزمایشگاهی ‌ ‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • رحمانیا، جعفر اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • رسولی، علی تاثیر تجویز توامان آلن درونات وایکوزاپنتاانوئیک اسید بر تغییرات استخوانی ناشی از متیل پردنیزولون در موشهای صحرایی [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • رضائیان، محمد اثرات مکمل نمودن روغن ماهی، روغن گلرنگ و موننسین بر عملکرد، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت های پلاسما در گوسفند شال [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • رضائیان، مریم تاثیر تجویز توامان آلن درونات وایکوزاپنتاانوئیک اسید بر تغییرات استخوانی ناشی از متیل پردنیزولون در موشهای صحرایی [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • رنجبربهادری، شاهرخ بررسی آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس درسگهای ولگرد استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1388]

ز

 • زارع میرک آبادی، عباس تاثیر ضد سرطانی 85ICD-‌(پپتید مشتق از سَم) بر‌روی سلول‌های 231MDA- MBو سرطان پستان موش [دوره 3، شماره 1، 1388]

س

 • سبحانی، مسعود شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • ستاری تبریزی، سعید مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • سرشتی، حسن اثرات مکمل نمودن روغن ماهی، روغن گلرنگ و موننسین بر عملکرد، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت های پلاسما در گوسفند شال [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • سروری، سارنگ ‌‌یافته های الکتروکاردیوگرافی مسمومیت با دیگوکسین در یک قلاده سگ پومرانین [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • سلطانی، مهدی رفتار رشد توکسین‌زایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ Eدر خاویار تاس‌ماهی ایرانی فرآوری شده با برخی نگهدارنده‌ها‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • سلطانی، مهدی اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • سلک غفاری، مسعود ‌‌یافته های الکتروکاردیوگرافی مسمومیت با دیگوکسین در یک قلاده سگ پومرانین [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • سلمانی، علی رفتار رشد توکسین‌زایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ Eدر خاویار تاس‌ماهی ایرانی فرآوری شده با برخی نگهدارنده‌ها‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]

ش

 • شفیقی، سیده طوبی مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • شمالی، طهورا تاثیر تجویز توامان آلن درونات وایکوزاپنتاانوئیک اسید بر تغییرات استخوانی ناشی از متیل پردنیزولون در موشهای صحرایی [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • شمشادی، بهار بررسی آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس درسگهای ولگرد استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • شهریاری، علی تعدیل میزان تری گلیسرید سرم و کبد و چربیهای محوطة بطنی جوجه های نر گوشتی توسط سیر [دوره 3، شماره 2، 1388]

ص

 • صالح، حسن تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و ترکیب اسیدهای چرب گوشت جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • صفری، رضا رفتار رشد توکسین‌زایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ Eدر خاویار تاس‌ماهی ایرانی فرآوری شده با برخی نگهدارنده‌ها‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]

ط

 • طباطبایی، سعید ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر [دوره 3، شماره 1، 1388]

ع

 • عبدالعلی زاده، غلامرضا بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • عبداله پور، غلامرضا مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • عیدی دلورزاده، مهدی بررسی آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس درسگهای ولگرد استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • عطایی، مریم اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]

غ

 • غلامی، زینب گزارش آلودگی Aphaniusisfahanensis (شعاع بالگان: کپور ماهیان دندان دار) به Diplostomumspathaceum(ترماتودا: دیپلوستومیده) [دوره 3، شماره 2، 1388]

ف

 • فاطمی طباطبائی، سید رضا تعدیل میزان تری گلیسرید سرم و کبد و چربیهای محوطة بطنی جوجه های نر گوشتی توسط سیر [دوره 3، شماره 2، 1388]

ق

 • قدرت نما، مریم اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • قربان زاده، بهنام تعدیل میزان تری گلیسرید سرم و کبد و چربیهای محوطة بطنی جوجه های نر گوشتی توسط سیر [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • قیصری، حمیدرضا ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو [دوره 3، شماره 1، 1388]

ک

 • کریمی ترشیزی، محمد امیر تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و ترکیب اسیدهای چرب گوشت جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • کوهی، محمدکاظم تاثیر ضد سرطانی 85ICD-‌(پپتید مشتق از سَم) بر‌روی سلول‌های 231MDA- MBو سرطان پستان موش [دوره 3، شماره 1، 1388]

م

 • متدین، محمدحسن مطالعه باکتری های زئونوز در کلنی های موش های آزمایشگاهی متعارف [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • محرمی، مجتبی تاثیر ضد سرطانی 85ICD-‌(پپتید مشتق از سَم) بر‌روی سلول‌های 231MDA- MBو سرطان پستان موش [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • مرادی بیدهندی، سهیلا مطالعه باکتری های زئونوز در کلنی های موش های آزمایشگاهی متعارف [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • مردانی، کریم استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و همافیزالیس پونکتاتا در شرایط آزمایشگاهی ‌ ‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • میرزایی، فرزاد اثرات مکمل نمودن روغن ماهی، روغن گلرنگ و موننسین بر عملکرد، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت های پلاسما در گوسفند شال [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • مشگی، بهنام شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • معماری، رقیه استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و همافیزالیس پونکتاتا در شرایط آزمایشگاهی ‌ ‌ [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • ملماسی، عبدالعلی ‌‌یافته های الکتروکاردیوگرافی مسمومیت با دیگوکسین در یک قلاده سگ پومرانین [دوره 3، شماره 1، 1388]

ن

 • نائم، ثریا تاثیر غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید و گلیسرول در نگهداری تریکوموناس گالینه در سرما [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • نجفی، غلامرضا بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • نجف پور، علیرضا بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • نظیفی، سعید ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر [دوره 3، شماره 1، 1388]
 • نیک بخت بروجنی، غلامرضا ردیابی پروتئین ها در وسترن بلات با روش ایمونوفلئورسنس [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • نیکخواه، علی اثرات مکمل نمودن روغن ماهی، روغن گلرنگ و موننسین بر عملکرد، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت های پلاسما در گوسفند شال [دوره 3، شماره 2، 1388]

و

 • واحد، قنبر تاثیر غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید و گلیسرول در نگهداری تریکوموناس گالینه در سرما [دوره 3، شماره 2، 1388]
 • وفافر، امیر ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو [دوره 3، شماره 1، 1388]