نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، امید وقوع فیستول معده ای – زیر جلدی متعاقب نفوذ جسم خارجی در معده سگ [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 95-98]
 • آویزه، رضا بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • آویزه، رضا شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 81-85]

ا

 • ابراهیم خانی، داود مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-29]
 • ابویسانی، عباس شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • احمدی، ملاحت مطالعه حساسیت نسبت به داروهای ضد میکروبی و تعیین الگوی پلاسمیدی اشرشیا کلی در ارومیه -ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 19-23]
 • اختردانش، بهارک وقوع فیستول معده ای – زیر جلدی متعاقب نفوذ جسم خارجی در معده سگ [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 95-98]
 • اسمعیلی رینه، سمیه ذخیره اسپرم در خفاش (انگشت دراز )(Chiropetra:Vespertilionidae) Myotis capacciniiدر غرب کشور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-52]
 • افشارنادری، اعظم تاثیر مصرف توام پودر سیر و مس در کاهش غلظت کلسترول زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]
 • اکملی، وحید ذخیره اسپرم در خفاش (انگشت دراز )(Chiropetra:Vespertilionidae) Myotis capacciniiدر غرب کشور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-52]

ب

 • باسامی، محمدرضا بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 31-35]
 • باغبانزاده، علی استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]
 • باغبان زاده، علی شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • باهنر، علیرضا یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 105-109]

پ

 • پیغمبری، سیدمصطفی تفکیک سریع بین ویروس‌های کلاسیک و فوق حاد بیماری بورس عفونی جدا شده در ایران به وسیله RT-PCR/REA [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 111-117]
 • پیغمبری، سید مصطفی بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 31-35]

ت

 • تاجیک، پرویز شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • تاجیک، پرویز استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]
 • تشفام، مسعود آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 99-104]
 • تقی پور بازرگانی، تقی تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 37-39]
 • توکمه چی، امیر مطالعه حساسیت نسبت به داروهای ضد میکروبی و تعیین الگوی پلاسمیدی اشرشیا کلی در ارومیه -ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 19-23]

ج

 • جلودار، غلامعلی بررسی وضعیت آرژیناز در دستگاه تولید مثلی گاو نر [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-17]

ح

 • حاتمی، صفا بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • حاجی حاجبکلایی، محمدرحیم مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-29]
 • حاجی حاجیکلایی، محمدرحیم بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 63-66]
 • حسن پور، حسین آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 99-104]
 • حمیدی نجات، حسین بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 63-66]

خ

 • خیرآبادی، خداداد پیرعلی مقایسه داروهای کوکسیدیواستات روی ااسیست‌های دفع شده از جوجه‌های گوشتی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 67-73]
 • خسروی، علیرضا یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 105-109]
 • خسروی، علیرضا تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 37-39]

د

 • دزفولیان، امید بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 31-35]
 • دهقان، عبدالرسول بررسی وضعیت آرژیناز در دستگاه تولید مثلی گاو نر [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-17]

ذ

 • ذیگلری، طاهره یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 105-109]

ر

 • رحیمی، شعبان تاثیر مصرف توام پودر سیر و مس در کاهش غلظت کلسترول زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]
 • رزمی، نعمت اله بررسی وضعیت آرژیناز در دستگاه تولید مثلی گاو نر [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-17]
 • رزمیار، جمشید تفکیک سریع بین ویروس‌های کلاسیک و فوق حاد بیماری بورس عفونی جدا شده در ایران به وسیله RT-PCR/REA [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 111-117]
 • رزمیار، جمشید بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 31-35]
 • رسولی، آریا مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-29]
 • رفیعی، آرش تاثیر مصرف توام پودر سیر و مس در کاهش غلظت کلسترول زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]
 • روستایی، محمد استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]

ز

 • زمانی، علی بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 31-35]

ش

 • شایان، پرویز شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • شریفی، مظفر ذخیره اسپرم در خفاش (انگشت دراز )(Chiropetra:Vespertilionidae) Myotis capacciniiدر غرب کشور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-52]
 • شکری، حجت اله یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 105-109]
 • شکری، حجت اله تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 37-39]

ص

 • صیفی آباد شاپوری، مسعودرضا مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-29]

ط

 • طاهری، مهدی تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 87-94]

ع

 • عبداله پور، غلامرضا بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • عرب، حسینعلی تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 87-94]

ف

 • فرومدی، علیرضا تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 87-94]

ق

 • قیاسی، مریم تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 37-39]
 • قربانی، رستم ذخیره اسپرم در خفاش (انگشت دراز )(Chiropetra:Vespertilionidae) Myotis capacciniiدر غرب کشور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-52]
 • قربانپور، مسعود بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 63-66]
 • قربانپور، مسعود بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • قربانپور، مسعود مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-29]
 • قربانپور نجف آبادی، مسعود شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 81-85]

ک

 • کاضم نیا، علی مطالعه حساسیت نسبت به داروهای ضد میکروبی و تعیین الگوی پلاسمیدی اشرشیا کلی در ارومیه -ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 19-23]
 • کامکار، ابولفضل مطالعه آفلاتوکسین در شیرهای استرلیزه شده با روش الیزا [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 7-12]
 • کبوتری، جهانگیر تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 87-94]

گ

 • گورانی نژاد، سعد بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 63-66]

ل

 • لطف الهیان، هوشنگ تاثیر مصرف توام پودر سیر و مس در کاهش غلظت کلسترول زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-6]

م

 • مصلی نژاد، بهمن شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 81-85]
 • منصوری، مهدی یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 105-109]
 • موذنی جولا، غلامرضا مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-29]

ن

 • نظیفی، سعید بررسی وضعیت آرژیناز در دستگاه تولید مثلی گاو نر [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-17]
 • نیکبخت، غلامرضا تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 87-94]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 99-104]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]
 • نیکو سیر جهرمی، محمد شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 81-85]

ی

 • یحیی رعیت، رامک تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 37-39]