نمایه نویسندگان

ا

 • ابویسانی، عباس تشخیص رنگ در اسبچه خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-146]
 • احمدی نژاد، سید محسن تشخیص رنگ در اسبچه خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-146]
 • اسدی، محمدرضا تشخیص رنگ در اسبچه خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-146]
 • اصلانی، محمد رضا مطالعات اثرات درمانی سولفات منیزیوم در درمان مسمومست تجربی با خرزهره (Nerium oleander)در گوسفند [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-71]

ب

 • باباپور، وهاب ناثیر گیرنده های یونوتروپیک و متابوتروپیک گلوتامات بر اخذ غذا در جوجه خروس های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 125-129]
 • باغبان زاده، علی ناثیر گیرنده های یونوتروپیک و متابوتروپیک گلوتامات بر اخذ غذا در جوجه خروس های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 125-129]

پ

 • پیری دو گاهه، هادی تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-86]
 • پیرعلی خیر آبادی، خداداد بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • پیشکار، جمشید تشخیص رنگ در اسبچه خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-146]
 • پوربخش، سید علی مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ضایعات بیماری برونشین عفونی طیور سویه4/91 بر روی بافت های مختلف جوجه های سالم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]

ت

 • تاجبخش، حسن سید اسماعیل جرجانی بنیانگذار پزشکی فارسی و تصحیح کتاب "الاغراض الطبیه " ایشان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 131-140]
 • تاجیک، پرویز ارزیابی مقایسه ای میزان آبستنی در خرگوش های آزمایشگاهی Dutch در شرایط تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-65]
 • توده دهقان، فاطمه ارزیابی مقایسه ای میزان آبستنی در خرگوش های آزمایشگاهی Dutch در شرایط تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-65]
 • توسلی، عباس مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ضایعات بیماری برونشین عفونی طیور سویه4/91 بر روی بافت های مختلف جوجه های سالم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]

ج

 • جعفری، سیروس تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-86]
 • جمشیدیان، محمود مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-91]

ح

 • حاجی حاجیکلایی، محمدرحیم مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-96]
 • حدادزاده، حمیدرضا بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • حیدری، ولی اله مطالعات اثرات درمانی سولفات منیزیوم در درمان مسمومست تجربی با خرزهره (Nerium oleander)در گوسفند [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-71]
 • حسنی بافراتی، علیرضا تشخیص رنگ در اسبچه خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-146]
 • حکمت خواه، علی بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-76]

خ

 • خسروی، علیرضا ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی ، ژرانیوم پلارگونیوم ، مورد و لیمو بر روی عملکرد سیستم ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-123]

د

 • درخشانفر، امین بررسی خواص التیامی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم های پوستی در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 147-154]

ر

 • رزاقی ابیانه، مهدی بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • رزمی، غلامرضا ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکس ها و مایع هیداتید [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 77-81]
 • رضائیان، محمد بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • رنجبر بهادری، شاهرخ بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-76]
 • رنجبر بهادری، شاهرخ بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • رهبری، صادق بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]

ز

 • زارع، رسول بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • زرگر، علی اکبر تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-86]

س

 • سخا، مهدی درمان موفقیت آمیز بابزیوز در یک راس اسب [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 155-157]

ش

 • شکری، حجت اله ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی ، ژرانیوم پلارگونیوم ، مورد و لیمو بر روی عملکرد سیستم ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-123]
 • شمس الدینی، مهرداد مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ضایعات بیماری برونشین عفونی طیور سویه4/91 بر روی بافت های مختلف جوجه های سالم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]

ص

 • صیفی آباد شاپوری، مسعودرضا مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-91]

ع

 • عبداله پور، غلامرضا مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-96]
 • علومی، محمد مهدی بررسی خواص التیامی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم های پوستی در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 147-154]

ف

 • فتح اله زاده، بهرام تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-86]
 • فرانکو، مارسلو ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی ، ژرانیوم پلارگونیوم ، مورد و لیمو بر روی عملکرد سیستم ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-123]

ق

 • قربانپور، مسعود مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-91]
 • قربانپور، مسعود مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-96]

ک

 • کیایی، سید محمد مهدی تاثیر جیره های غذایی دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته به همراه فیتاز بر روی عملکرد رشدی ،غلظت سرمی املاح و فعالیت آنزیم های آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز،لاکتات دهیدروژناز در جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 103-111]
 • کشاورزی ینگابادی، مجتبی مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-96]

گ

 • گورانی نژاد، سعد مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-91]

م

 • مالک نژاد، پرویز تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-86]
 • متدین، محمد حسین ارزیابی مقایسه ای میزان آبستنی در خرگوش های آزمایشگاهی Dutch در شرایط تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-65]
 • مدیرصانعی، مهرداد تاثیر جیره های غذایی دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته به همراه فیتاز بر روی عملکرد رشدی ،غلظت سرمی املاح و فعالیت آنزیم های آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز،لاکتات دهیدروژناز در جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 103-111]
 • معتمدی، حسین مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-91]
 • ممیز، رضا مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ضایعات بیماری برونشین عفونی طیور سویه4/91 بر روی بافت های مختلف جوجه های سالم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]
 • منصوری، بهزاد تاثیر جیره های غذایی دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته به همراه فیتاز بر روی عملکرد رشدی ،غلظت سرمی املاح و فعالیت آنزیم های آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز،لاکتات دهیدروژناز در جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 103-111]
 • مهدوی، سعید مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ضایعات بیماری برونشین عفونی طیور سویه4/91 بر روی بافت های مختلف جوجه های سالم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]

ن

 • نبیان، صدیقه بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 113-118]
 • نقیبی، ابولقاسم ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکس ها و مایع هیداتید [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 77-81]
 • نیک پور، عباس بررسی خواص التیامی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم های پوستی در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 147-154]

ه

 • هاشمی تبار، غلامرضا ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکس ها و مایع هیداتید [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 77-81]

ی

 • یحیی رعیت، رامک ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی ، ژرانیوم پلارگونیوم ، مورد و لیمو بر روی عملکرد سیستم ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-123]