نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب اندازی مطالعه اثر عصاره آبی آگاو تکیلانا بر خواص آنتی اکسیدانی، آب اندازی و خصوصیات حسی ماست پروبیوتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 243-252]
 • آبزی پروری پروبیوتیک، پاراپروبیوتیک و پست بیوتیک جایگزینی برای درمان‌های آنتی‌بیوتیک علیه بیماری لاکتوکوکوزیس در آبزی پروری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 287-300]
 • آبستنی اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 253-262]
 • آدنوکارسینوم کیستیک آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 409-414]
 • آرتریت سپتیک ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 301-308]
 • آزیترومایسین مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 321-332]
 • آزمون بازو –بتی –برسنان ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 129-138]
 • آسیب نخاعی ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 129-138]
 • آسپرژیلوز فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-106]
 • آفلاتوکسین ب1 ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه­های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • آگناتیا گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نژاد مهربان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 415-422]
 • آلفا پینن اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 253-262]
 • آنتی اکسیدان اثر اسپیرولینا پلاتنسیس بر استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی ناشی از نانوذرات اکسید آهن در کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 75-86]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر ریشه کودزو بر استرس اکسیداتیو و التهاب در رت‌های دیابتی القا‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 401-408]
 • آنزیم­های کبدی ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه­های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • آویشن ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 155-166]

ا

 • اتنوفاماکولوژی مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]
 • اجسام دل اثرات دما و زمان نگهداری خون بر گنجیدگی های دل و شبه دل در نوتروفیل های گربه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 47-52]
 • ادیپونکتین غلظت سرمی ادیپونکتین، لپتین و گرلین قبل و بعد از زایمان و توانایی آنها در پیش بینی عملکرد تولید مثلی و شاخص های تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 217-230]
 • ایران آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز در دامداری‌های ایران: مطالعه مورد-شاهد در سطح گله [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 383-392]
 • اسانس اکیناسه­آ پورپورا ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه­های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • اسپرم اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 393-400]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس اثر اسپیرولینا پلاتنسیس بر استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی ناشی از نانوذرات اکسید آهن در کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 75-86]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 19-26]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر ریشه کودزو بر استرس اکسیداتیو و التهاب در رت‌های دیابتی القا‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 401-408]
 • استرس حمل ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 199-208]
 • اسیدلاکتیک وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 263-272]
 • اضطراب تأثیر مواجهه با فرمالدهید شغلی بر شرایط احترازی غیرفعال و سطوح اضطراب در موش‌های صحرایی ویستار [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 65-74]
 • اکوکاردیوگرافی استفاده از اکوکاردیوگرافی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 279-286]
 • التهاب تأثیر ریشه کودزو بر استرس اکسیداتیو و التهاب در رت‌های دیابتی القا‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 401-408]
 • ایمنی وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 263-272]
 • انتروکوکوس فکالیس تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 189-198]
 • انگل های روده ای شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 119-128]
 • اولتراسونوگرافی ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 301-308]

ب

 • باجریگار آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 409-414]
 • باسیلوس سرئوس تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 189-198]
 • بافت شناسی مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]
 • بدشکلی گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نژاد مهربان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 415-422]
 • بره میش مهربان گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نژاد مهربان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 415-422]
 • بروسلوز آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز در دامداری‌های ایران: مطالعه مورد-شاهد در سطح گله [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 383-392]
 • بز گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 183-188]
 • بز اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 393-400]
 • بیماری‌زایی جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 363-374]
 • بیماری‌های چشمی بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 345-352]
 • بهداشت عمومی جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 363-374]
 • بیهوشی اپیدورال گزارش موردی مدیریت بیرون زدگی جزئی رحم در یک مادیان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 273-278]

پ

 • پاراپروبیوتیک پروبیوتیک، پاراپروبیوتیک و پست بیوتیک جایگزینی برای درمان‌های آنتی‌بیوتیک علیه بیماری لاکتوکوکوزیس در آبزی پروری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 287-300]
 • پارامترهای سرم مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]
 • پرنده مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 321-332]
 • پروبیوتیک پروبیوتیک، پاراپروبیوتیک و پست بیوتیک جایگزینی برای درمان‌های آنتی‌بیوتیک علیه بیماری لاکتوکوکوزیس در آبزی پروری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 287-300]
 • پروفایل اسید چرب اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • پروفایل پلاسمیدی مطالعه خصوصیات جدایه‌های سالمونلا اینفنتیس بدست آمده از منابع طیوری با استفاده از تعیین الگوی پلاسمیدی و ERIC-PCR [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • پرولاپس گزارش موردی مدیریت بیرون زدگی جزئی رحم در یک مادیان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 273-278]
 • پستان تنوع کلینیکوپاتولوژیک و جنبه‌های اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2020-2022) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 231-242]
 • پست بیوتیک پروبیوتیک، پاراپروبیوتیک و پست بیوتیک جایگزینی برای درمان‌های آنتی‌بیوتیک علیه بیماری لاکتوکوکوزیس در آبزی پروری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 287-300]
 • پونی گزارش موردی مدیریت بیرون زدگی جزئی رحم در یک مادیان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 273-278]

ت

 • تایپینگ ملکولی مطالعه خصوصیات جدایه‌های سالمونلا اینفنتیس بدست آمده از منابع طیوری با استفاده از تعیین الگوی پلاسمیدی و ERIC-PCR [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • تاندونیت مطالعه مقایسه‌ای اثرات ترمیمی سلول‌های بنیادی آلوژن با منشأ مغزاستخوان و پد چربی لیگامنت کشکک بر روی تاندونیت تجربی در تاندون خم‌کننده انگشتی سطحی در خرگوش نیوزلندی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 353-362]
 • تخم قزل آلای رنگین کمان اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • ترانتولا کوبنسیس:ترانکرون:اسپرم:بیضه:موش صحرایی اثرترانتولا کوبنسیس(ترانکرون) بر برخی پارامترهای تولید مثلی در موش های صحرایی نر [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 107-112]
 • ترمیم مطالعه مقایسه‌ای اثرات ترمیمی سلول‌های بنیادی آلوژن با منشأ مغزاستخوان و پد چربی لیگامنت کشکک بر روی تاندونیت تجربی در تاندون خم‌کننده انگشتی سطحی در خرگوش نیوزلندی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 353-362]
 • تغییرات کیفی اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • تغییرات میکروبی اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • توپ‌های مویی بررسی وجود توپ‌های مویی در دستگاه گوارش و سنگ‌های ادراری در خرگوش‌های آزمایشگاهی مؤسسه رازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 375-382]
 • توکسوپلاسموز ردیابی مولکولی توکسوپلاسما گوندی در گوشت مرغ و تخم مرغ در شهر سمنان، ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 167-172]
 • تومور نکوزیس فاکتور آلفا مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 321-332]

ج

 • جمعت میکروبی دستگاه گوارش ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه­های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]

ح

خ

 • خرگوش بررسی وجود توپ‌های مویی در دستگاه گوارش و سنگ‌های ادراری در خرگوش‌های آزمایشگاهی مؤسسه رازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 375-382]
 • خرگوش مطالعه مقایسه‌ای اثرات ترمیمی سلول‌های بنیادی آلوژن با منشأ مغزاستخوان و پد چربی لیگامنت کشکک بر روی تاندونیت تجربی در تاندون خم‌کننده انگشتی سطحی در خرگوش نیوزلندی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 353-362]

د

 • دیابت تأثیر ریشه کودزو بر استرس اکسیداتیو و التهاب در رت‌های دیابتی القا‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 401-408]
 • دارچین ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 155-166]
 • داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 129-138]
 • دستگاه ادراری بررسی وجود توپ‌های مویی در دستگاه گوارش و سنگ‌های ادراری در خرگوش‌های آزمایشگاهی مؤسسه رازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 375-382]
 • دستگاه گوارش بررسی وجود توپ‌های مویی در دستگاه گوارش و سنگ‌های ادراری در خرگوش‌های آزمایشگاهی مؤسسه رازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 375-382]
 • دما اثرات دما و زمان نگهداری خون بر گنجیدگی های دل و شبه دل در نوتروفیل های گربه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 47-52]

ذ

 • ذخیره سرمایی اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 393-400]

ر

 • رادیوگرافی ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 301-308]
 • رادیولوژی آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 409-414]
 • ریز جلبک ها. سنتر سبز. نانوذرات مروری بر کاربرد پزشکی نانوذرات بیوسنتز شده توسط ریز جلبک ها وسیانوباکتری ها در علوم پزشکی و دامپزشکی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • ریشه کودزو تأثیر ریشه کودزو بر استرس اکسیداتیو و التهاب در رت‌های دیابتی القا‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 401-408]
 • رفتارعصبی مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 321-332]
 • رقیق‌کننده اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 393-400]
 • رندگان ردیابی مولکولی توکسوپلاسما گوندی در گوشت مرغ و تخم مرغ در شهر سمنان، ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 167-172]

ز

 • زمان اثرات دما و زمان نگهداری خون بر گنجیدگی های دل و شبه دل در نوتروفیل های گربه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 47-52]
 • زور زدن گزارش موردی مدیریت بیرون زدگی جزئی رحم در یک مادیان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 273-278]
 • زئونوزها شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 119-128]

ژ

 • ژن‌های حدت جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 363-374]

س

 • سالمونلا اینفنتیس جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 363-374]
 • سالمونلا تیفی‌موریوم ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 155-166]
 • سالمونلوز مطالعه خصوصیات جدایه‌های سالمونلا اینفنتیس بدست آمده از منابع طیوری با استفاده از تعیین الگوی پلاسمیدی و ERIC-PCR [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • سیانوباکتری ها مروری بر کاربرد پزشکی نانوذرات بیوسنتز شده توسط ریز جلبک ها وسیانوباکتری ها در علوم پزشکی و دامپزشکی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • سی تی آناتومی مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 53-64]
 • ستون مهره مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 53-64]
 • سخت‌زایی گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 183-188]
 • سرجیکال پاتولوژی تنوع کلینیکوپاتولوژیک و جنبه‌های اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2020-2022) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 231-242]
 • سطح آهن مطالعه پانل آهن گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک همراه و بدون نارسائی احتقانی قلب [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 209-216]
 • سقط جنین گزارش موردی مدیریت بیرون زدگی جزئی رحم در یک مادیان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 273-278]
 • سگ تنوع کلینیکوپاتولوژیک و جنبه‌های اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2020-2022) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 231-242]
 • سگ ها شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 119-128]
 • سلامت عمومی شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 119-128]
 • سلامت کبد وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 263-272]
 • سلول‌های بنیادی مطالعه مقایسه‌ای اثرات ترمیمی سلول‌های بنیادی آلوژن با منشأ مغزاستخوان و پد چربی لیگامنت کشکک بر روی تاندونیت تجربی در تاندون خم‌کننده انگشتی سطحی در خرگوش نیوزلندی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 353-362]
 • سنگ‌ها بررسی وجود توپ‌های مویی در دستگاه گوارش و سنگ‌های ادراری در خرگوش‌های آزمایشگاهی مؤسسه رازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 375-382]
 • سونوگرافی آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 409-414]

ش

 • شاتل باکس تأثیر مواجهه با فرمالدهید شغلی بر شرایط احترازی غیرفعال و سطوح اضطراب در موش‌های صحرایی ویستار [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 65-74]
 • شاخص های تولید شیر غلظت سرمی ادیپونکتین، لپتین و گرلین قبل و بعد از زایمان و توانایی آنها در پیش بینی عملکرد تولید مثلی و شاخص های تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 217-230]
 • شاخص های تولید مثل غلظت سرمی ادیپونکتین، لپتین و گرلین قبل و بعد از زایمان و توانایی آنها در پیش بینی عملکرد تولید مثلی و شاخص های تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 217-230]
 • شتر ردیابی سرمی موربیلیویروس نشخوارکنندگان کوچک، ویروس اسهال ویروسی گاو، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و ویروس تب بی‌دوام گاو در شترهای یک‌کوهانه در جنوب غرب ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 139-148]
 • شتر شیوع هیپوکلسمی بالینی قبل و بعد از زایمان در یک گله شتر در ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 149-154]
 • شیرین‌بیان ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 155-166]
 • شیوع ردیابی مولکولی توکسوپلاسما گوندی در گوشت مرغ و تخم مرغ در شهر سمنان، ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 167-172]

ض

 • ضد افسردگی اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 253-262]

ط

 • طیور جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 363-374]

ع

 • عصاره آگاو تکیلانا مطالعه اثر عصاره آبی آگاو تکیلانا بر خواص آنتی اکسیدانی، آب اندازی و خصوصیات حسی ماست پروبیوتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 243-252]
 • عوامل خطر آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز در دامداری‌های ایران: مطالعه مورد-شاهد در سطح گله [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 383-392]

ف

 • فاکتورهای خونی ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 199-208]
 • فاکتورهای کیفی آب ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 199-208]
 • فتق شکمی فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-106]
 • فرمالدهید تأثیر مواجهه با فرمالدهید شغلی بر شرایط احترازی غیرفعال و سطوح اضطراب در موش‌های صحرایی ویستار [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 65-74]
 • فسفر شیوع هیپوکلسمی بالینی قبل و بعد از زایمان در یک گله شتر در ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 149-154]
 • فصل پارامترهای هماتولوژیک در فصل تولید مثلی و خارج از فصل تولید مثلی در Hair Goats [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 113-118]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی مطالعه اثر عصاره آبی آگاو تکیلانا بر خواص آنتی اکسیدانی، آب اندازی و خصوصیات حسی ماست پروبیوتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 243-252]
 • فقر آهن مطالعه پانل آهن گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک همراه و بدون نارسائی احتقانی قلب [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 209-216]
 • فنل کل مطالعه اثر عصاره آبی آگاو تکیلانا بر خواص آنتی اکسیدانی، آب اندازی و خصوصیات حسی ماست پروبیوتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 243-252]

ک

 • کاربردهای زیست پزشکی مروری بر کاربرد پزشکی نانوذرات بیوسنتز شده توسط ریز جلبک ها وسیانوباکتری ها در علوم پزشکی و دامپزشکی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک مطالعه پانل آهن گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک همراه و بدون نارسائی احتقانی قلب [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 209-216]
 • کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک استفاده از اکوکاردیوگرافی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 279-286]
 • کاسپاس-3 مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 321-332]
 • کالبدگشایی فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-106]
 • کالبدگشایی گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 183-188]
 • کاندیدیا آلبیکانس تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 189-198]
 • کبی بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 19-26]
 • کبد اثر اسپیرولینا پلاتنسیس بر استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی ناشی از نانوذرات اکسید آهن در کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 75-86]
 • کپور معمولی وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 263-272]
 • کراتوکونژونکتیویت عفونی گاوان بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 345-352]
 • کفال خاکستری اثر اسپیرولینا پلاتنسیس بر استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی ناشی از نانوذرات اکسید آهن در کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 75-86]
 • کلسیم شیوع هیپوکلسمی بالینی قبل و بعد از زایمان در یک گله شتر در ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 149-154]

گ

 • گاو بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 19-26]
 • گاوداری شیری آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز در دامداری‌های ایران: مطالعه مورد-شاهد در سطح گله [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 383-392]
 • گربه تنوع کلینیکوپاتولوژیک و جنبه‌های اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2020-2022) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 231-242]
 • گربه‏سانان مطالعه پانل آهن گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک همراه و بدون نارسائی احتقانی قلب [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 209-216]
 • گربه ماهی آفریقایی ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 199-208]
 • گرلین غلظت سرمی ادیپونکتین، لپتین و گرلین قبل و بعد از زایمان و توانایی آنها در پیش بینی عملکرد تولید مثلی و شاخص های تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 217-230]
 • گلبول­های خونی ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه­های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • گنجیدگی های شبه دل اثرات دما و زمان نگهداری خون بر گنجیدگی های دل و شبه دل در نوتروفیل های گربه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 47-52]
 • گوساله ها ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 301-308]
 • گونه‌های مایکوپلاسما بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 345-352]

ل

 • لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 53-64]
 • لاکتوفرین تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 189-198]
 • لاکتوکوکوزیس پروبیوتیک، پاراپروبیوتیک و پست بیوتیک جایگزینی برای درمان‌های آنتی‌بیوتیک علیه بیماری لاکتوکوکوزیس در آبزی پروری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 287-300]
 • لبنیات بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 19-26]
 • لپتین غلظت سرمی ادیپونکتین، لپتین و گرلین قبل و بعد از زایمان و توانایی آنها در پیش بینی عملکرد تولید مثلی و شاخص های تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 217-230]
 • لیپیدوز کبدی فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-106]

م

 • مادیان مقایسه مشخصات هماتولوژیک و بیوشیمیایی مادیان باردار و غیرباردار پرورش یافته در تیارت الجزایر [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 309-320]
 • مادرزادی گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نژاد مهربان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 415-422]
 • ماست تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 189-198]
 • ماست سین بیوتیک مطالعه اثر عصاره آبی آگاو تکیلانا بر خواص آنتی اکسیدانی، آب اندازی و خصوصیات حسی ماست پروبیوتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 243-252]
 • ماکیان ردیابی مولکولی توکسوپلاسما گوندی در گوشت مرغ و تخم مرغ در شهر سمنان، ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 167-172]
 • ماهی زبرا ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه­های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 129-138]
 • میتوتمپو اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 393-400]
 • مرزنجوش ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 155-166]
 • مطالعات پس از مرگ استفاده از اکوکاردیوگرافی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 279-286]
 • مطالعه اپیدمیولوژیک مطالعه خصوصیات جدایه‌های سالمونلا اینفنتیس بدست آمده از منابع طیوری با استفاده از تعیین الگوی پلاسمیدی و ERIC-PCR [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • ملاتونین ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 199-208]
 • ملوکسیکام ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 129-138]
 • مینای معمولی فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-106]
 • مواد افزودنی وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 263-272]
 • مواد مغذی مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]
 • مورفومتری مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 53-64]
 • موش اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 253-262]
 • موش صحرایی تأثیر مواجهه با فرمالدهید شغلی بر شرایط احترازی غیرفعال و سطوح اضطراب در موش‌های صحرایی ویستار [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 65-74]

ن

 • نانوذرات اکسید آهن اثر اسپیرولینا پلاتنسیس بر استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی ناشی از نانوذرات اکسید آهن در کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 75-86]
 • ناهنجاری گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 183-188]
 • نیتروژن فرار اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • نیجریه بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 19-26]
 • نیجریه شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 119-128]
 • نقص مادرزادی گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 183-188]
 • نوتروفیل گربه اثرات دما و زمان نگهداری خون بر گنجیدگی های دل و شبه دل در نوتروفیل های گربه [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 47-52]
 • نئوپلاسم تنوع کلینیکوپاتولوژیک و جنبه‌های اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2020-2022) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 231-242]

و

 • ویرتوپسی استفاده از اکوکاردیوگرافی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 279-286]
 • ویروس اسهال ویروسی گاو بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 345-352]
 • وزن بدن مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]

ه

 • هیپوکلسمی شیوع هیپوکلسمی بالینی قبل و بعد از زایمان در یک گله شتر در ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 149-154]
 • هرپس ویروس تیپ 1 گاوی بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 345-352]
 • هیستوپاتولوژی آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 409-414]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه مقایسه‌ای اثرات ترمیمی سلول‌های بنیادی آلوژن با منشأ مغزاستخوان و پد چربی لیگامنت کشکک بر روی تاندونیت تجربی در تاندون خم‌کننده انگشتی سطحی در خرگوش نیوزلندی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 353-362]
 • هیستوپاتولوژی ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 301-308]
 • همستر روبروفسکی استفاده از اکوکاردیوگرافی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 279-286]