نمایه کلیدواژه ها

آ

ت

  • تیپ A ارزیابی آزمایش ایمنوکروماتوگرافی سریع در تشخیص ویروس های آنفلوانزای طیور [دوره 4، شماره 3، 1389]
  • تحت تیپ H9N2 ارزیابی آزمایش ایمنوکروماتوگرافی سریع در تشخیص ویروس های آنفلوانزای طیور [دوره 4، شماره 3، 1389]

و

  • ویروس آنفلوانزای طیور ارزیابی آزمایش ایمنوکروماتوگرافی سریع در تشخیص ویروس های آنفلوانزای طیور [دوره 4، شماره 3، 1389]