نمایه سازی موفق مجله در پایگاه EMBASE

نمایه سازی موفق مجله در پایگاه EMBASE

با افتخار به اطلاع می رساند با حمایت نویسندگان گرامی و کمک ناشری موسسه فرنام، مجله دامپزشکی ایران از ابتدای سال 2019 در پایگاه EMBASE نمایه شد.