Cattle fascioliasis in Gilan province, Iran


Article Title [Persian]

فاسیولیازیس گاوی در استان گیلان

Authors [Persian]

  • seidhosein hoseini
  • محمد جلوخانی
  • علیرضا باهنر
  • علی اسلامی
Abstract [Persian]

فاسیولا به عنوان یکی از انگل های مهم و شناخته شده از نظر اقتصادی در حیوانات علفخوار و تاثیر گذار برروی سلامت و بهداشت انسان مطرح می باشد. این انگل در اغلب مناطق کشور بخصوص در استان گیلان شایع می باشد. در طول سال 1385 از سه ناحیه مختلف استان گیلان تعداد 445 نمونه مدفوع به صورت مستقیم از رکتوم گاو بومی اخذ گردید. .نمونه ها در آزمایشگاه انگل شناسی با استفاده از محلول اشباع کلرور روی و نمک به روش شناور سازی مورد آزمایش قرار گرفتند. سن ،جنس و محل گاو های مورد مطالعه ثبت گردید.
در مجموع میزان آلودگی32% نشان داده شد و حد اکثر آلودگی (2/ 55%) مربوط به ناحیه تالش بوده است. ارتباط معنی داری از نظر جنس ،سن و میزان آلودگی مشاهده نشد. با این وجود برخلاف فرضیات قبلی مبنی بر ایجاد مقاومت با افزایش سن در گاو، یافته های ما نشان میدهد که اختلاف معنی داری بین درصد آلودگی و تعداد تخم در گرم مدفوع در بین دامهای جوان و مسن وجود ندارد. میزان آلودگی در 5820 گاو کشتار شده نشان می دهد که فاسیولیازیس در دامهای مورد بررسی در منطقه3 (تالش) شایعتر است. با این وجود ارتباط مستقیمی بین میزان بارندگی، رطوبت نسبی و میزان آلودگی وجود دارد. (01/P