Evaluation of antibodies levels against Escherichia coli, rotavirus and coronavirus in the colostrum of non-vaccinated cows in southern Tehran, Iran

Authors

Abstract

در این بررسی از کیت تجارتی الایزای رقابتی جهت اندازه گیری پادتن های ضد E. coli K99، روتاویروس و کورناویروس در 240 نمونه آغوز اخذ شده از گاوان هلشتاین نژاد شیری در یک واحد گاوداری جنوب تهران استفاده گردید. ملاک مثبت شدن در الایزای رقابتی به این ترتیب بود که نمونه های با درصد جلوگیری 20<(+1)، 40<(+2)، 60<(+3)، 80<(+4) مثبت به حساب آمد لکن فقط نمونه هایی که درصد جلوگیری بزرگتر از 80 داشتند آغوز با تیتر بالای آنتی بادی در نظر گرفته شدند. داده ها نشان داد که پادتن ضد E. coli در 76%، ضد کوروناویروس در 99% و ضد روتاویروس در 100% نمونه ها وجود دارد. لکن از 240 نمونه آغوز فقط 14 مورد (83/5%) پادتن باتیتر بالای ضد E. coli، 222 مورد (5/92%) پادتن ضد کورونا و 240 مورد (100%) پادتن ضد روتاویروس که 80< درصد جلوگیری (+4) در الایزا داشتند، بدست آمد که به عنوان آغوز با تیتر بالا در نظر گرفته شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در مورد آنتی بادی های ضد E. coli تعداد کمی از نمونه ها (83/5%) دارای پادتن با تیتر بالا بودند و حال آنکه در مورد کوروناویروس و روتاویروس به ترتیب 5/92% و100% از نمونه ها دارای پادتن با تیتر بالا بودند: از اینرو نتیجه گرفته می شود که از آغوز مخلوط گاوان غیر واکسینه بر ضد روتا و کوروناویروس می توان به منظور ایجاد ایمنی غیر فعال (Passive) در گوساله های نوزاد جهت جلوگیری از اسهال گوساله ها استفاده نمود.

Article Title [Persian]

ارزیابی سطح آنتی بادیهای ضد Escherichia coli K99، روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان غیر واکسینه در جنوب تهران

Authors [Persian]

  • احمد مرشدی
  • محمد ربانی
  • تقی زهرایی صالحی
  • فریدون رضازاده
  • تقی بازرگانی
Abstract [Persian]

در این بررسی از کیت تجارتی الایزای رقابتی جهت اندازه گیری پادتن های ضد E. coli K99، روتاویروس و کورناویروس در 240 نمونه آغوز اخذ شده از گاوان هلشتاین نژاد شیری در یک واحد گاوداری جنوب تهران استفاده گردید. ملاک مثبت شدن در الایزای رقابتی به این ترتیب بود که نمونه های با درصد جلوگیری 20<(+1)، 40<(+2)، 60<(+3)، 80<(+4) مثبت به حساب آمد لکن فقط نمونه هایی که درصد جلوگیری بزرگتر از 80 داشتند آغوز با تیتر بالای آنتی بادی در نظر گرفته شدند. داده ها نشان داد که پادتن ضد E. coli در 76%، ضد کوروناویروس در 99% و ضد روتاویروس در 100% نمونه ها وجود دارد. لکن از 240 نمونه آغوز فقط 14 مورد (83/5%) پادتن باتیتر بالای ضد E. coli، 222 مورد (5/92%) پادتن ضد کورونا و 240 مورد (100%) پادتن ضد روتاویروس که 80< درصد جلوگیری (+4) در الایزا داشتند، بدست آمد که به عنوان آغوز با تیتر بالا در نظر گرفته شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در مورد آنتی بادی های ضد E. coli تعداد کمی از نمونه ها (83/5%) دارای پادتن با تیتر بالا بودند و حال آنکه در مورد کوروناویروس و روتاویروس به ترتیب 5/92% و100% از نمونه ها دارای پادتن با تیتر بالا بودند: از اینرو نتیجه گرفته می شود که از آغوز مخلوط گاوان غیر واکسینه بر ضد روتا و کوروناویروس می توان به منظور ایجاد ایمنی غیر فعال (Passive) در گوساله های نوزاد جهت جلوگیری از اسهال گوساله ها استفاده نمود.