آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

باجریگار (Melopsittacus undulatus) طوطی کوچک رنگارنگ و حیوان خانگی محبوب در سرتاسر جهان می باشد. این مطالعه بر روی یک باجریگار نر 5 ساله همراه با توده‌ بزرگ و پر از مایع در قسمت قدامی گردن، انجام شد. به منظور تعیین منشأ تومور، آسپیراسیون با سوزن ظریف انجام شد و محتوای تومور بر روی آگار خون دار و مک کانکی (هوازی و بی هوازی) کشت داده شد. به علاوه، سونوگرافی از تومور و رادیوگرافی کل بدن در موقعیت جانبی و پشتی- شکمی انجام شد. در نهایت، تومور برداشته شد و در فرمالین بافر خنثی 10 % تثبیت گردید و با رنگ آمیزی معمول هماتوکسیلین - ائوزین (H&E) رنگ آمیزی شد. بر اساس نتایج رادیولوژی و سونوگرافی، تومور (2/5 سانتی متر × 4 سانتی متر × 7/3 سانتی متر) ساختاری همگن داشت و با مایع اکوژنیک پر شده بود. رشد باکتری در کشت محتویات تومور مشاهده نشد. از لحاظ هیستوپاتولوژی، توده از فضاهای کیستیک همراه با تکثیر سلولهای اپیتلیوم پوششی، در جهت تشکیل پاپیلای داخل لومن تشکیل شده بود. تومور به عنوان آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها