نویسنده = جواد صادقی نژاد
ارزیابی اثرات محافظتی بتائین بر پارکینسون یکطرفه القاء شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در رت های نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 290-302

10.22059/ijvm.2019.275444.1004968

بهروز رحمانی؛ مرتضی زنده دل؛ وهاب باباپور؛ جواد صادقی نژاد؛ مسعود علیرضائی


مطالعه آناتومی، هیستولوژی و هیستومورفومتری روده اردک ماهی (Esox lucius)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2015.55289

جواد صادقی نژاد؛ ریحانه هوشمند عباسی؛ الهه هوشمند عباسی؛ زهرا بلوکی