مجله دامپزشکی ایران در پایگاه اسکاپوس نمایه شد

مجله دامپزشکی ایران در پایگاه اسکاپوس نمایه شد

اطلاعات مقالات منتشر شده در مجله دامپزشکی ایران، از سال 2021 به تدریج در پایگاه نمایه سازی استنادی اسکاپوس، اضافه گردیده است. از نویسندگان محترم، دعوت میکنیم تا مقالات خود را در قلمرو موضوع دامپزشکی، به مجله دامپزشکی ایران ارسال کنند. 

مجله دامپزشکی ایران، توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و با همکاری موسسه نگاه مشرق میانه، منتشر می شود.