نویسنده = حمیدرضا شکرانی
مشخصات ریخت شناسی و مولکولی نماتودهای جنس همونکوس در گاوهای جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 364-371

10.22059/ijvm.2021.318533.1005157

مونا حسینی؛ زهرا سنجرانی؛ رضا نبوی؛ فریبرز شریعتی شریفی؛ سیده آیدا داوری؛ حمیدرضا شکرانی


خصوصیات ژنتیکی کنه آرگاس پرسیکوس ایران بر مبنای توالی ژن میتوکندریایی COX1 و16SrRNA

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 45-57

10.22059/ijvm.2019.266128.1004926

شهریار یاوری؛ صدیقه نبییان؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ پرویز شایان؛ حمیدرضا شکرانی