نویسنده = رضا آویزه
ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 205-213

10.22059/ijvm.2019.274033.1004958

بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ رضا آویزه؛ مهدی پورمهدی


اندازه مهره‌ای قلب: پارامتری مفید در تعیین نقطه پایان احیاء در سگ‌های دچار شوک هموراژیک

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 243-250

10.22059/ijvm.2019.267323.1004931

رضا آذرگون؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ هادی ایمانی راستابی؛ مهدی پورمهدی


تأثیر آمادهسازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2019.259726.1004901

مجید ذاکریان؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ حسین نجف زاده


مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 255-265

10.22059/ijvm.2017.138815.1004701

فریدون صابری افشار؛ میر حامد شکریان؛ علی بنی آدم؛ رضا آویزه؛ حسین نجف زاده؛ مهدی پورمهدی