کلیدواژه‌ها = میکرونم ______________________________________________
کلونینگ و بیان ژن میکرونم 5 ایمریا نکاتریکس در اشرشیاکلی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 157-163

10.22059/ijvm.2016.58677

منصور میاحی؛ عباس جلودار؛ شهروز مسائلی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود صیفی آباد شاپوری؛ نغمه موری بختیاری