کلیدواژه‌ها = نوتوادرس کاتی کونیکولی
بروز آلودگی جرب در خرگوش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.355880.1005367

لایان یاسین خلیل؛ نادیه حامد محمد؛ نادیه سلطان الحیالی