شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران

نویسندگان

چکیده

از جمعیت 2 میلیونی تک سمی های ایران 75% آنها الاغ هستند. علیرغم این فراوانی اطلاعات کمی درباره آلودگی های انگلی و اثرات آن بر کارایی این حیوان وجود دارد. در بررسی حاضر در کالبدگشایی 45 راس الاغ (اکوئوس آزینوس)، آلودگی کرمی آنها مورد بررسی قرار گرفت. محتویات قسمت های مختلف لوله گوارش هر الاغ بطور جداگانه شست و شو شد و کرم های موجود در آن جدا گردید. کبد به قطعات 3×1 سانتی متر تقسیم شد و پس از له کردن در آب ولرم تکه ها برداشت شد و از محتویات باقیمانده کرم ها جدا شدند. بقیه اندام ها پس از قطعه شدن از نظر آلودگی انگلی بررسی گردید. علاوه بر این، چشم، پوست و سطوح خارجی هم چنین اندام های داخلی از نظر آلودگی کرمی تحت بررسی قرار گرفت. ازمیان اندام های آلوده در لوله گوارش، محوطه بطنی و کبد تعدادی انگل جدا گردید. مجموعا 22 گونه نماتود، یک گونه سستود، دو گونه ترماتود و یک گونه گاستروفیلید در خانواده و دون خانواده های تریکوسترونژیلیده (1×)، آسکاریده (1×)، آتراسیده(1×)، هابرونماتیده (3×)، اکسیوریده (1×)، استرونژیلینه (3×)، سیاتوستومینه(12×)، اسپیروریده (1×)، آنوپلوسفالیده (1×)، فاسیولیده (1×)، دیکروسلیده(1×) و گاستروفیلیده(1×) تشخیص داده شدند. کرم های دون خانواده سیاتوستومینه از همه شایع تر و از میان آنها سیلیکوسیکلوس ناساتوس و سیاتوستوموم تتراکانتوم شایع ترین و فراوان ترین گونه ها بودند. در میان استرونگل های بزرگ، استرونژیلوس ولگاریس از سایر گونه ها شایع تر بود. در بین گونه های هابرونما، هابرونما موسکه بیش از سایر گونه ها دیده شد و بعد از آن هابرونما ماژوس و دراشیا مگاستوما قرار داشت. پروبستمیریا از 20 % الاغ ها جدا شد و از یک راس بیش از 450 هزار کرم جدا گردید. گاستروفیلوس اینتستینالیس در ?/66% الاغ ها مشاهده شد. میزان شیوع و فراوانی کرم ها در این بررسی کم بود اگرچه آلودگی مختلط و با چند انگل که در بررسی حاضر 4-1 عدد بود می تواند بر سلامتی دام تاثیر گذار باشد، مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.