دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آبان 1388، صفحه 69-158 
بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان

10.22059/ijvm.2009.20632

مزدک رازی؛ علیرضا نجف پور؛ غلامرضا نجفی؛ غلامرضا عبدالعلی زاده؛ احسان خلیل لو


شیوع آلودگی های کرمی الاغ (اکوئوس آزینوس) در ایران

10.22059/ijvm.2009.20633

سید حسین حسینی؛ بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ سعید بکائی؛ مسعود سبحانی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی