ردیابی پروتئین ها در وسترن بلات با روش ایمونوفلئورسنس

نویسندگان

چکیده

روش ردیابی باندهای پروتئینی پس از وسترن بلات با استفاده از پادتن های نشاندارشده با فلئورسنت در این مطالعه به تفضیل شرح داده شده است. با استفاده از پادتن های نشاندارشده با فلئورسنت، می توان پروتئین هایی را که پس از الکتروفورز به غشاء پلی وینیلیدن فلوراید(PVDF) منتقل شدند را در پرتو اشعه ماوراء بنفش آشکار کرده و تصویر آن را به دقت ثبت نمود. نشان گذاری فلئورسنت بدون نیاز به مراحل اضافی جهت رنگ آمیزی، امکان ثبت تصاویر دقیق را فراهم می کند. برای ارزیابی این روش، پادگن های توموری لکوزانزئوتیک گاوی به عنوان مثالی از پروتئین های ایمونوژنیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی مشخص کرد که، نشان گذاری پادتن ها با فلئورسنت جهت ردیابی پروتئین ها یک روش جایگزین بسیار حساس و قابل اطمینان نسبت به روش های متداول بررسی پروتئین ها در وسترن بلات است.