دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تیر 1388، صفحه 1-68 
مطالعه باکتری های زئونوز در کلنی های موش های آزمایشگاهی متعارف

10.22059/ijvm.2009.19602

فاطمه توده دهقان؛ محمدحسن متدین؛ پرویز تاجیک؛ سهیلا مرادی بیدهندی