ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو

نویسندگان

چکیده

‌این مطالعه بر مبنای ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر بعنوان شاخص التهاب در بیماریهای التهابی گاو طراحی شد. نمونه های خون از ورید دمی 20 راس گاو به ظاهر سالم و 100 راس گاو مبتلا به بیماریهای التهابی مختلف جمع آوری شد. تفاوتهای معنی داری در غلظت هاپتوگلوبین سرم و شیر میان گاوهای به ظاهر سالم و بیمار دیده شد (05/0p<‌.) نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هاپتوگلوبین سرم و شیر فاکتورهای حساسی برای تشخیص حالات التهابی در گاو می باشند.‌

کلیدواژه‌ها