تاثیر ضد سرطانی 85ICD-‌(پپتید مشتق از سَم) بر‌روی سلول‌های 231MDA- MBو سرطان پستان موش

نویسندگان

چکیده

‌سرطان پستان در کشور‌های در حال توسعه و پیشرفته از جمله بیماری‌های شایع می‌باشد. افزایش شیوع این بیماری در جمعیت زنان موجب نگرانی در سطح جامعه انسانی شده است. علیرغم بهبود قابل ملاحظه در مدیریت سرطان پستان ، میزان زنده ماندن افراد مبتلا به بیش از 25‌-20‌ درصد نمی‌رسد. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر 85ICD- در جلوگیری از بروز سرطان پستان در شرایط In vitro و In vivo است. برای این منظور سلول‌های 231MDA-MB مورد استفاده قرار گرفتند و تاثیر 85ICD-‌(پپتیدهای فعال بیولوژیک که از سم حیوانات حاصل می‌شوند) بر روی آسیب غشایی از طریق سنجش فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز سیتوزلی مورد سنجش قرار گرفت. همچنین تغییرات مورفولوژیکی سلول‌ها در گروه‌های کنترل و درمانی با 85ICD-‌ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که غلظتm g/ ml10 از 85ICD-‌ موجب کاهش cytoplasmic branch شده است . همچنین برخی از سلول‌های دچار پارگی شده، پیوستگی غشاء محاط خود را از دست داده و تعداد سلول‌ها نیز کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر در این مطالعه نشان داده شد که 85ICD-‌ موجب جلوگیری از رشد تومور پستانی در موش‌ها شده است. بنظر می‌رسد 85ICD-‌ از طریق تاثیر بر سطح سلول می‌تواند موجب جلوگیری از رشد سلول و بدنبال آن مانع از مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌های سرطان پستان شود.

کلیدواژه‌ها