گزارش آلودگی Aphaniusisfahanensis (شعاع بالگان: کپور ماهیان دندان دار) به Diplostomumspathaceum(ترماتودا: دیپلوستومیده)

نویسندگان

چکیده

Aphaniusisfahanensis گونه جدید توصیف شده حوضه زاینده رود اصفهان می‌باشد. در مطالعه زیست شناسی بر روی 9 ماهی از این گونه، انگل Diplostomumspathaceum بصورت توده سفید رنگ با قطر ??/0 میلی متر در یک چشم یکی از این ماهیها مشاهده گردید .این اولین گزارش آلودگی Aphaniusisfahanensis به انگل Diplostomumspathaceum می‌باشد. این انگل باعث کدر شدن و کوری چشم ماهی می شود. A.isfahanensis یک گونه بومی ایران بوده بنابراین چنین مطالعاتی در حفظ و بقای آن مفید می‌باشد.