تعدیل میزان تری گلیسرید سرم و کبد و چربیهای محوطة بطنی جوجه های نر گوشتی توسط سیر

نویسندگان

چکیده

در طیور، کبد ارگان اصلی سنتز تری گلیسرید(TG ) و ترشح آن به داخل پلاسما می باشد. ترشح TG از کبد طیور و ذخیر? آن در بافت چربی محوطه بطنی باعث کاهش تولید گوشت می شود. گزارشات متفاوت و متناقضی از تأثیر سیر بر لیپیدهای سرم و کبد ارائه شده است. در این پژوهش اثرات جیره های حاوی مقادیر مختلف پودر سیر بر میزان TG کبد، سرم و وزن لیپید محوطة بطنی بررسی شده است. برای این منظور به جیره های 4 گروه 36 قطعه ای جوجه نر گوشتی 3 هفتگی به ترتیب صفر، 1%،2% و 4% پودر سیر اضافه شد. در پایان هفته های پنجم و هفتم 15 جوجه از هر گروه انتخاب و خونگیری شده، سپس کشته شده و از کبد و بافت چربی محوطه بطنی نمونه برداری شده است. TG کبدی و سرمی استخراج و با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند. نتایج نشان داده که تا پایان هفته پنجم هیچکدام از جیره های حاوی مقادیر مختلف سیر نتوانسته اند تأثیر معنی داری بر TG سرمی و لیپیدهای محوطه بطنی نسبت به گروه کنترل ایجاد نمایند ولی جیره های 2% و 4% پودر سیر به ترتیب باعث کاهش معنی دار TG کبدی نسبت به گروه کنترل شده اند(05/0p<)در پایان هفته هفتم جیره های حاوی 2% و 4% پودر سیر نسبت به گروه کنترل سبب کاهش معنی دار TG سرم و کبدی شده اند(05/0p<). در مورد چربی های محوطه بطنی فقط جیر? حاوی 4% پودر سیر توانسته است سبب کاهش معنی دار این چربیها نسبت به گروه کنترل شود(05/0p<). در مجموع چنین نتیجه گیری شده که پودر سیر با یک روند وابسته به دوز سبب کاهش لیپیدهای سرم و کبدی می شود.