اثر ممانعت کنندگی ذرات نانونقره بر برخی از باکتریهای بیماری زای ماهی: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات ضد باکتریایی ذرات نانونقره (نانوسید) علیه 30 جدایه از باکتریهای بیماریزای ماهیان شامل استرپتوکوکوس اینیایی (14جدایه)، لاکتوکوکوس گارویه( 14جدایه)، یرسینیا راکری و آئروموناس هایدروفیلا بوده است. برای انجام تحقیق از روش رقت سازی ذرات نانونقره در محیط کشت مایع و تعیین حداقل غلظت کشنده باکتریایی از طریق پاساژ نمونه های تلقیح شده روی محیط ژلوزفون و تعیین حداقل غلظت کشنده باکتریایی در زمان های 30، 60 و90 دقیقه پس از تلقیح نمونه ای باکتریایی در رقت های مختلف ذرات نانونقره انجام شده است. نتایج حاصله نشان داد که حداقل غلظت باکتری کشی ذرات نانونقره علیه جدایه های اینیایی در دامنه15/? تا 5 میکروگرم به ازاء هر میلی لیتر طی 90-30 دقیقه پس از تلقیح بود در حالی که این مقدار برای جدایه های گارویه در دامنه 10<-62/0 میکروگرم به ازاء میلی لیتر بود. به علاوه حداقل غلظت باکتری کشی ذرات نانونقره علیه گونه های هایدروفیلا و راکری به ترتیب در دامنه های15/0>-31/ 0 و5/2- 62/0 میکروگرم به ازاء میلی لیتر بود. به طور کلی رشد باکتریایی همه جدایه های باکتریایی از میزان تلقیح اولیه یعنی 107 سلول به ازاء میلی لیتر به 101و در برخی موارد تا عدم رشد کاهش نشان داد که در مقایسه با کنترل از اختلاف قابل توجهی برخوردار بوده است.