بررسی آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس درسگهای ولگرد استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

دیروفیلاریا ایمیتیس یا کرم قلب یکی ازنماتودهای انگلی مهم سگ و سایر گوشتخواران است که در بطن راست قلب،سرخرگ ششی و ورید اجوف خلفی یافت میگردد و میکروفیلرهای خویش را درگردش خون محیطی دام آلوده رها میسازد. بدین منظورنمونه خون یاز119سگ ولگرد درمناطق مختلف استان مذکوربصورت تصادفی تهیه شده و پس از ارسال به آزمایشگاه به روش نات اصلاح شده بررسی و با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی آنها مورد تشخیص قرارگرفتند. درمجموع میکروفیلرهای دیروفیلاریاایمیتیس درپانزده نمونه(??/12%) مشاهده گردیدکه بیشترین میزان آلودگی درسگهای باجنسیت نر،با هفت سال سن ودرشهرستان دزفول ونواحی اطراف آن گزارش گردید. البته بررسی آماری انجام شده بااستفاده ازروش مربع کای ارتباط معنی داری رابین آلودگی وعواملی از قبیل سن،جنسیت و انتشار جغرافیایی انگل نشان نداد. بررسی حاضرنخستین گزارش وقوع دیروفیلاریاایمیتیس در سگهای استان خوزستان میباشد. بنابراین باتوجه به حضورآلودگی درسگهای استان خوزستان میبایست نسبت به کنترل آن توسط معدوم نمودن سگهای ولگرد ومبارزه باناقلین انگل اقدام نمود.