اثرات قطع دو طرفه پایه های چشم روی رسیدگی غدد جنسی، پوست اندازی وبرخی تغییرات بیوشیمیائی در همولنف خرچنگهای ماده P.persicum

نویسندگان

چکیده

خرچنگهای ماده بالغ Potamonpersicum ( تعداد 65 ) از رودخانه جاجرود واقع در شرق تهران تهیه شدند. قطع دو طرفه پایه های چشم در خرچنگهای با وزن 1/?±6 /27 گرم، انجام شد. تغییرات در میزان قند، پروتئین و تعداد هموسیتهای همولنف، اندیس تخمدان و غده کبد- لوزالمعده، همچنین وزن بدن و طول کاراپاس مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت.
میزان قند همولنف در خرچنگهای با قطع پایه های چشم، کاهش معنی داری را در پایان هفته اول و افزایش معنی داری را در پایان هفته های دوم و سوم پس از قطع پایه های چشم در مقایسه با گروههای کنترل نشان داد
( 05/0P<).
میزان پروتئین تام همولنف در خرچنگهای با قطع پایه های چشم، افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل، در پایان هفته سوم پس از قطع پایه های چشم نشان داد ( 05/0P<). همچنین تغییرات معنی داری در میزان اجزائ پروتئین تام همولنف در خرچنگهای با قطع پایه های چشم در مقایسه با گروه کنترل، درپایان هفته سوم مشاهده شد ( 05/0P<).
میانگین تعداد کل هموسیتهای همولنف در خرچنگهای با قطع پایه های چشم افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه های کنترل، در پایان هفته های دوم و سوم نشان داد ( 05/0P<).
اندیسهای تخمدان و غده کبد- لوزالمعده، در خرچنگهای با قطع پایه های چشم، به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل در پایان هفته های دوم و سوم نشان داد ( 05/0P<).
میانگین وزن بدن خرچنگهای با قطع پایه های چشم، افزایش معنی داری را در مقایسه با گروههای کنترل در پایان هفته های دوم و چهارم نشان داد ( 05/0P<).
میانگین طول کاراپاس در خرچنگهای با قطع پایه های چشم تغییر معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل در پایان هفته دوم نشان نداد در حالیکه افزایش معنی داری را در پایان هفته چهارم در مقایسه با گروه کنترل نشان داد
( 05/0P<).
خرچنگهای گروه تیمار، چهار هفته پس از قطع پایه های چشم، پوست اندازی کردند در حالیکه در گروههای کنترل، پوست اندازی زودرس مشاهده نشد.