تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و ترکیب اسیدهای چرب گوشت جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

تحقیقی به مدت 42 روز برای بررسی اثر سطوح مختلف روغن ماهی بر فاکتورهای عملکردی، محتوی لیپید سرم، پاسخ آنتی بادی به تزریق آنتی ژن گلبول قرمز گوسفند و ترکیب اسیدهای چرب گوشت جوجه های گوشتی انجام گردید. بدین منظور از 216 جوجه یکروزه واریته " کاب500" در غالب طرح کاملا تصادفی و در 4 گروه آزمایشی 0،5/?، 3 و 6 درصد روغن ماهی، استفاده شد. اختلاف معنی داری در عملکرد جوجه های گوشتی بین گروه های آزمایشی مشاهده گردید و سطح?/1 درصد روغن ماهی افزایش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل را در برداشت (??/0>p). نتایج الگوی اسیدچرب اختلاف معنی داری در اسیدهای چرب امگا-3 نشان داد و سطح 6% روغن ماهی دارای بیشترین مقدار این اسیدهای چرب بود (01/?>p). نسبت کمتری از اسیدهای چرب
?-/n6-n در گروه های روغن ماهی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (01/?>p). پرندگان تغذیه شده با جیره های غنی شده با اسیدهای چرب پاسخ بهتری بر علیه گلبول قرمز گوسفند، سطوح کمتر کلسترول و تری گلیسیرید سرم نسبت به جیره شاهد نشان دادند (??/0>p).