بررسی تاثیر لیگاتور شریان تخمدانی بر عملکرد فولیکولی تخمدان

نویسندگان

چکیده

برای انجام تحقیق حاضر و بررسی تغییرات بافت شناسی و عملکردی فولیکوژنز تخمدانی 56 موش رات ماده باکره 90 روزه مورد استفاده قرار گرفت. توسط تهیه اسمیر واژنی موش هایی که در مرحله استروس از سیکل جنسی بودند انتخاب شدند. موش ها در شرایط نگهداری استاندارد پرورش داده شدند. گروه تست توسط کتامین 5% و زایلازین 2% از طریق داخل صفاقی بی هوش شدند و از ناحیه یک سوم خط میانی به اندازه 2 سانتی متر مورد لاپاراتومی قرار گرفتند و شریان تخمدانی آنها لیگاتور زده شد. در روزهای 60، 30، 21، 14، 8 تخمدانها بعد از انجام عمل لیگاتور زدن برداشته شدند. نمونه ها در داخل فرمالین فیزیولوژیک 10% قرار داده شدند با تهیه قالب های پارافینی برش های سریال توسط میکروتوم صورت گرفته و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و تولوئیدن بلو انجام شد. میزان تخمک گذاری به شکل مشخص(01/??p) برروی تخمدان لیگاتور زده کاهش یافته بود و فولیکول های سیستیک مشاهده می شد. این درحالی است که برروی تخمدان های لیگاتور زده نشده و گروه کنترل هیچ گونه فولیکول سیستیک مشاهده نشد. تخمدان های لیگاتور زده شده فولیکول های آترتیک را نشان می داد، مضافا اینکه هیچ جسم زردی رؤیت نگردید. هیچ گونه فولیکول آترتیک برروی تخمدان های لیگاتور زده نشده دیده نشد. نمونه های خونی در روزهای 5، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 مستقیما از قلب اخذ شد تا سرم خون توسط سانتریفیوژ جداسازی شده و مورد بررسی قرار گیرد غلظت هورمون های استروژن و LH افزایش یافته در حالی که غلظت هورمون های پروژسترون و FSH کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می داد. گلوکز به عنوان یک فاکتور فرعی در این مطالعه اندازه گیری شد و مشخص گردید که میزان آن در روزهای 40، 50و60 افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.