درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ

نویسندگان

چکیده

یک سگ دوبرمن نر پنج ساله با یک تود? بیضی شکل در سمت چپ قفس? سینه، اختلال تنفسی و احساس ناراحتی در هنگام استفاده از دست چپ به بیمارستان آموزشی دانشکد? دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شد. پس از رادیوگرافی، تود? غیر طبیعی به صورت کامل با عمل جراحی برداشته شد. در بررسی آسیب‌شناسی، وقوع استئوسارکوم به خوبی تمایز یافته، در سگ تأیید گردید. دام حدوداً پس از 15 ماه با یک تود? بزرگ در سمت چپ و متاستاز به دیوار? سینه و ری? سمت راست مورد معاین? مجدد قرار گرفت. با توجه به وضعیت حیوان ترجیح داده شد که دام آسان‌کشی شده و پس از آن نکروپسی انجام گردید. درمان توصیه شده برای استئوسارکوم در سگ برداشت تومور اولیه همراه با شیمی‌درمانی است، ولی برگشت مجدد آن متداول می‌باشد.