شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی

نویسندگان

چکیده

زمینـه مـطالعه‌: انگل ژیروداکتیلوس از دسته کرم‌های پهن مونوژن (تک میزبانه) و جزء انگل‌های خارجی مهم ماهی‌های پرورشی و ماهی‌های آزاد آبهای شیرین و آبهای شور و ماهی‌های زینتی محسوب می شود که می‌تواند سبب ایجاد بیماری و خسارات اقتصادی قابل توجهی گردد. این انگل یکی از شایع‌ترین انگل‌های ماهی به ویژه در خانواده کپورماهیان می باشد. ماهی کاراسیوس اوراتوس ( ماهی طلایی) یکی از ماهی‌های خانواده کپور ماهیان است که بسیار مستعد آلودگی و بیماری با انگل ژیروداکتیلوس می باشد .هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه شناسایی گونه انگل ژیروداکتیلوس بر اساس ویژگی‌های مورفومتریک و مولکولی در ماهی زینتی کاراسیوس اوراتوس می باشد. روش کار:در این مطالعه انگل‌های ژیروداکتیلوس از سطح بـدن و بـاله‌‌های نمونه‌های ماهی کاراسیوس اوراتوس جداسازی شدند. ویژگی‌های مورفولوژیک (ریخـت شنـاسـی) هـر یـک از انگل‌ها بر اساس کلیدهای تشخیصی با استفاده از عکسبرداری، ترسیم و اندازه گیری قسمت‌های مختلف اپیستهاپتور انگل انجام شد. بررسی مولکولی گونه انگل ژیروداکتیلوس با استفاده از روش PCR ‌قسمتی از توالی ‌ S8/5 ژن ریبوزوم RNAو قسمتی ازتوالی 2‌ITS ژن ریبوزوم ‌ RNAمورد ارزیابی قرار گرفت. سپس توالی به دست آمده از محصول PCR با توالی‌های ثبت شده انگل ژیروداکتیلوس در ژن بانک مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج:بر اسـاس بررسی مورفومتریک و تعیین توالی، نمونههای انگل ژیروداکتیلوس در این مطالعه ژیروداکتیلوس گرلیی معرفی شدند. نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌با توجه به این مسئله که شناسایی انگل ژیروداکتیلوس تنها بر اساس خصوصیات مورفولوژی به علت اندازه کوچک انگل (کمتر از یک میلیمتر)، تغییر مورفولوژی ناحیه اپیستهاپتور انگل تحت شرایط مختلف جغرافیایی، نوع میزبان و درجه حرارت آب، تعداد بسیار زیاد گونه های این انگل (بیش از بیست هزار گونه) و شناسایی بسیار اندک این گونه ها (حدود تنها چهارصد گونه تا کنون) کار مشکل و غیر مطمئنی است، بررسی ملکولی تشخیص مورفولوژی را مورد تایید قرار می‌دهد.