دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 848859، فروردین 1391، صفحه 1-65 
شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی

صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2012.24624

hosseinali mousavi؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ محمد حسینی


بررسی کارایی ضد انگلی عصاره الکلی افسنطین بر انگل سیفاسیا ابولاتا

صفحه 47-50

10.22059/ijvm.2012.24625

Mohammad Reza Youssefi؛ محدثه ابوحسینی طبری؛ گودرز صادقی هشجین؛ محمد کاظم کوهی