مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کلسترول جیره بر میزان هورمون‌های جنسی سرم و رشد گناد‌ها در ماهی کپور معمولی

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه:کلسترول جیره می تواند به عنوان یک عامل موثر بر رشد گناد و هورمون های جنسی ماهی کپور معمولی باشد. هدف: هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات کلسترول بر میزان هورمون های جنسی (استروژن، تستوسترون، پروژسترون) بوده است. روش کار: به این منظور 90 قطعه ماهی کپور معمولی نابالغ به صورت کاملاً تصادفی به 9 آکواریوم منتقل گردیدند. ماهی‌ها به سه تیمار هر کدام با3 تکرار شامل جیره 1%کلسترول، جیره 5/0%کلسترول و شاهد (کمتر از 01/0 % کلسترول) تقسیم شدند.پس از گذشت یک ماه میزان هورمون های استروئیدی انــدازه گیــری گــردیــد. نتـایـج: میزان پروژسترون در گروه شاهد و گروه کلسترول 5/0% و 1% به ترتیب 44/0‌ ±‌ 83/1، 44/0 ‌±‌45/2 و44/0‌±‌62/2 نـانـوگـرم بدست آمد. این مقادیر برای استروژن 16/122 ‌±‌ 34/3670، 16/122 ‌±‌ 20/3791 و16/122‌±‌ 78/3836 پیکوگرم و تستوسترون به ترتیب 355/0 ‌±‌75/1، 355/0 ‌±‌ 09/2 و355/0‌±‌25/2 نانوگرم بوده است. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان وزن ماهی در گروه های با مصرف کلسترول 5/0 و 1% کلسترول بوده و کمترین آن در گروه شاهد بوده است. نتیجه گیری‌نهایی: نتایج نشان دهنده اثرات معنی دار کلسترول بر میزان هورمون های جنسی (استروژن، تستوسترون و پروژسترون)، وزن گناد، طول و وزن ماهی می باشد که این اثر بین دو غلظت کلسترول معنی دار نبوده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که جهت افزایش میزان هورمون های جنسی در ماهی کپور معمولی می توان از روش اضافه کردن میزان 5/0 % کلسترول به جیره استفاده نمود.‌ ‌