ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیت‌هایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می‌یابند

نویسنده

چکیده

زمینه مطالعه: سمینوما بطور شایعی در بیضه انسان و سگ‌ها بخصوص افراد نهان بیضه دیده می شود. در تومورهای سمینومای انسان و سگ‌ها ارتشاح لکوسیت ها به طور بارزی صورت می گیرد. هدف:‌ در این تحقیق مشخص شدن نوع سلول‌های لنفوسیت ارتشاحی به بستر تومور سمینوما اهمیت دارد. روش کار:‌ ‌ارزیابی ایمونو هیستو شیمیایی این لنفوسیت‌ها که در مورد پنج بلوک سمینومای منتشر دارای ارتشاح لنفـوسیتـی انجـام گـردیـد، آنتـی بـادی علیـه مولکول‌های ‌3CD،8CD،‌ a79CD بروش ایمونوهیستوشیمیایی بکار برده شد.‌ نتایج:‌ ‌لنفوسیت‌های T با مشخصه مثبت بودن ‌3CD و ‌8CD در جمعیت لکوسیت های ارتشاحی بیشترین فراوانی را نشان دادند. این سلول‌ها ضمن اینکه الگوی منتشر داشتند ولی بیشتردر اطراف عروق مجتمع بودند. هر چند، لنفوسیت‌های B نیز بصورت سلول‌های تکی، اندک و منتشر در پارانشیم تومور دیده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سلول های لنفوسیت ارتشاحی به پارانشیم تومور سمینومای سگ اغلب از نوع T بخصوص کشنده سلولی و ‌8CD مثبت می باشد.