بررسی مقایسه‌ای باکتریولوژیکوپاتولوژیک بین رحم‌های گاو و گاومیش درمنطقه اهواز– ایران

نویسندگان

چکیده

زمینـه مطالعه: عفونت ‌‌های باکتریایی رحم عامل و مسئله مهم درمدیریت تولید است. هدف: بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین عوامل باکتریایی در رحم گاو و گاو میش و مقایسه ا~نان در منطقه اهواز بوده است. روش کار:‌ ‌در بررسی 138 و رحم گاو و 101 رحم گاو میش بعد از ثبت ضایعات ماکروسکوپیک بابرش دادن از مسیر گردن جهت ا~زمایشات میکروبیولوژیکی نمونه برداری انجام گرفت سپس نمونه‌ها درفرمالین 10‌% ثابت شدند و به روش پارافین مقاطع به ضخامت 6 میکرون تهیه و بعد از رنگ ا~میزی با هماتوکسیلین و ائوزین ضایعات پاتولوژیک ثبت گردید. در نهـایـت یـافتـه‌هـای میکروبیولوژیک هر نمونه با ضایعات پاتولوژیک خودش مقایسه و مطابقت گردید.نتایج:شامل آندومتریت در 4 گروه طبقه‌بندی گردید. طبقه بندی اول 39 گاو (69/19)%، 36 گاومیش(8/28)%،طبقه بندی دوم 37 گاو(68/18)%، 28 گاومیش (4/22)% طبقـه بنـدی سـوم 23 گـاو 61/(11)%، 22 گاومیش(6/17)%،طبقه بندی چهارم 17 گاو (58/8)%، 5 گاومیش (4.)% متریت حاد (9 گاو، 1 گاومیش)،متریت مزمن 4 گاو(02/2)%، 3 گاومیش(4/2)%،متریت گرانولوماتوزی 1 گاو(5/0)%، 1 گاومیش(5/0)%،پری متریت 6 گــاو(3/3)%، 2 گـاومیـش(6/1)%،پیـومتـر 1 گـاومیـش(5/0)% کیسـت‌هـای خـارجـی 1 گـاومیش (8/0)% همانژیوم 1گاو(5/0)%، 1 گاومیش(8/0.)% درمجموع 40 نمونه از رحم‌ها در گاو دارای کشت مثبت باکتریایی بودند و در 42 نمونه از رحم گاو میش‌ها باکتری جدا گردید طیف وسیعی از باکتری‌ها شامل کورینه باکتریوم،اشرشیاکلی، استافیلوکوک، استرپتوکوک، سالمونلا، پروتئوس، پاستورلا مشخص گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی:عفونت پنهان وجود دارد و ضررهای اقتصادی ناشی از آن در چرخه تولید، با بررسی کلینیکی پاراکلینیکی در این ناحیه می‌تواند حداقل باشد.‌