روش شیمیایی نوین برای اندازه گیری اجسام کتونی سرم در شرایط کتوز تحت بالینی گاو

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه:کتوز تحت بالینی بعلت فقدان علائم بالینی می تواند منجر به ضرر اقتصادی هنگفتی در سطح گله شود.هدف:هدف از مطالعه حـاضـر طـراحی یک روش شیمیایی جهت اندازه گیری غلظت اجسام کتونی در گاوهای مبتلا به کتوزتحت بالینی است. روش کار:غلظت استـواستات با استفاده از واکنش نیتروپروکساید تعیین گردید همچنین بتاهیدروکسی بوتیرات(‌BHBA) ‌در ابتدا توسط ذرات نانو نقره به استواستات اکسید گردید و در ادامه غلظت آن تعیین گردید تست های بازبینی با استفاده از غلظت های مختلف بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم pooled ‌انجـام گـردیـد. نتـایـج: غلـظـت استـواستـات در دامنـه mm6/0-1/0وغلـظت BAHA ‌در محدوده mm3-125/0 تعیین گردید.نتیجه گیری نهایی:می توان نتیجه گرفت که این تکنیک می تواند بعنوان یک روش ساده جهت اندازه گیری اجسام کتونی در مایعات بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد.‌ ‌
زمینه مطالعه:کتوز تحت بالینی بعلت فقدان علائم بالینی می تواند منجر به ضرر اقتصادی هنگفتی در سطح گله شود.هدف:هدف از مطالعه حـاضـر طـراحی یک روش شیمیایی جهت اندازه گیری غلظت اجسام کتونی در گاوهای مبتلا به کتوزتحت بالینی است. روش کار:غلظت استـواستات با استفاده از واکنش نیتروپروکساید تعیین گردید همچنین بتاهیدروکسی بوتیرات(‌BHBA) ‌در ابتدا توسط ذرات نانو نقره به استواستات اکسید گردید و در ادامه غلظت آن تعیین گردید تست های بازبینی با استفاده از غلظت های مختلف بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم pooled ‌انجـام گـردیـد. نتـایـج: غلـظـت استـواستـات در دامنـه mm6/0-1/0وغلـظت BAHA ‌در محدوده mm3-125/0 تعیین گردید.نتیجه گیری نهایی:می توان نتیجه گرفت که این تکنیک می تواند بعنوان یک روش ساده جهت اندازه گیری اجسام کتونی در مایعات بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد.‌ ‌