اثرات فصل در شیوع بیماری زبان آبی نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربایجان غربی– ایران

نویسنده

چکیده

زمینه مطالعه: ویروس بیماری زبان آبی عامل آلودگی نشخوار کنندگان کوچک در سراسر جهان می‌شود و اساساً میزان شیوع بیماری بستگی به وضعیت ویروس ،میزان انتشار ناقلین ویروس،شرایط آب و هوائی و حساست میزبان دارد. هدف: هدف اصلی از این مطالعه یافتن رابطه‌ای بین میزان شیوع بیماری و تغییرات آب و هوائی در استان آذربایجان بود. روش کار: نمونه های سرمی گوسفندان در فاصله زمانی سال‌های 2009-2008 جمع آوری گردید و میزان آنتی بادی سرمی با استفاده از آزمون الیزا شناسائی گردید. تغییرات آب و هوائی هم بصورت ماهیانه در این استان بوسیله سازمان هوا شناسی ثبت گردید. نتایج: میزان آلودگی 9/55% و نقطه اوج شیوع بیماری 81( %001 /0 )p<بود. تغییرات ضریب همبستگی پیرسون بین 005/0 - 36/0 محاسبه گردید. انتشار ناقلین ویروس زبان آبی بستگی به تغییرات آب و هوایی و شرایط محیطی دارد. نتیجه‌گیری‌نهایی: نتیجه گرفته می‌شود که نمایش فنوتایپی ژن ویروس زبان آبی ممکن است تحت تاثیر آب و هوا قرار داشته باشد.‌ ‌