دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 1177763، تیر 1391، صفحه 67-142 
بررسی میزان شیوع و یافته‌های آسیب شناسی سنگ‌های صفراوی در بز

صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2012.28950

Afshin Raoofi؛ علیرضا رحمانی شهرکی؛ عبدالرسول نامجو؛ حسن ممتاز


تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus)

صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2012.28957

Seyed Mostafa Peighambari؛ جمشید رزم یار؛ ‌سید مصطفی پیغمبری؛ ذوالفقار رجبی؛ محمد رضا صادقی؛ عیسی جهانزاد


جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد

صفحه 129-132

10.22059/ijvm.2012.28958

ناهید اطیابی؛ رضا یوسفی؛ گلشید جاودانی؛ عباس توسلی؛ مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگوزلو