ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار

نویسندگان

چکیده

زمینـه مـطالعه: کلسیم یکی از مهمترین و فراوانترین املاح بدن است که بسیاری از فعالیتهای فیزیولوژیک از قبیل واکنش‌های آنزیمی، فعالیت رسپتورها، انقباض عضلانی، قدرت انقباضی قلب و ... به این عنصر وابسته است.کاهش میزان یون کلسیم باعث کاهش قدرت انقباض قلب و نارسایی قلب می‌شود. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه تعیین اثرات کمبود کلسیم جیره به مدت طولانی روی عملکرد قلبی مرغان تخم گذار بر پایه‌ی الکترو و اکوکاردیوگرافی می‌باشد. روش کار:‌ ‌نود قطعه پولت مرغ تخم گذار سویه ‌36Hyline W به مدت 21 هفته نگهداری شدند و بـا جیـره‌هـای حـاوی مقـادیـر متفـاوت کلسیم تغذیه شدند. در سنین 20، 28 و 36 هفته پارامترهای الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و کالبدگشایی بطن چپ تعیین شد. نتایج:‌ ‌در هفته‌ی 36 دامنه‌ی موج ‌ S) در (lead II به طور معنی داری(05/0‌p<‌) در گروه‌ II کمبود کلسیم در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. همچنین بلندی‌ دامنه موج‌های QRS در سنین 28و 36 هفتگی در دو گروه کمبود کلسیم‌ leads II, III, aVR, aVL) و )aVFوجــود داشـت ولـی تنهـا در گـروه II کمبـود کلسیـم leads II) و aVF)در مقـایسـه بـا گـروه کنتـرل معنی‌دار(05/0‌p<‌) بود. قطر دیواره‌ی آزاد بطن چپ در زمان سیستول در سنین 28 و 36 هفتگی در گروه II کمبود کلسیم نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری(05/0‌)p<‌ افزایش یافت. قطر دیواره‌ی بین دو بطن در زمان سیستول در سن 36 هفتگی در گروه‌های مواجه شده با کمبود کلسیم نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری(05/0)p<‌ کاهش یافت. در مطالعات کالبد گشائی نیز در 36 هفتگی، قطر دیواره آزاد بطن چپ در گـروه‌هـای تـیـمـار افـزایـش مـعـنـی‌داری(05/0‌)p<‌ نـسـبـت بـه گـروه کنترل نشان داد. نتیجه‌گیری‌نهایی: نتایج حاصل از مطالعات الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و کالبد گشائی نشان داد که تغذیه با جیره حاوی کلسیم پایین می تواند باعث اختلال در عملکرد قلب مرغان تخم گذار به علت هیپرتروفی قلب شود.