دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 1334246، مهر 1391، صفحه 143-201 
تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR

صفحه 143-148

10.22059/ijvm.2012.29999

Seyed Mostafa Peighambari؛ سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی عسکری بدویی؛ اوستا صدرزاده


پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران

صفحه 165-169

10.22059/ijvm.2012.30003

Arash Ghalyanchi Langeroudi؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد سلیمانی؛ وحید کریمی؛ عباس مروتی


تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی

صفحه 191-196

10.22059/ijvm.2012.30007

ashkan jebelli javan؛ حمید استاجی؛ خسرو قزوینیان؛ عباس جواهری وایقان؛ محمدرضا سلیمی؛ علی مهدوی