پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: ویروس آنفلوانزای پرندگان از طیف وسیعی از پرندگان آزاد زیست از رده‌های گوناگون پرندگان جدا شده است.از سال 1998 تـا کنون همه‌گیری آنفلوانزای پرندگان 2N9H بعنوان یک معضل در صنعت طیور کشور مطرح گردیده است. در سال 2006 گزارش وقوع ‌1N5H در قو‌ها در شماب کشور مشاده گردید اما تا کنون گزارش رسمی در گله‌های تجاری وجود ندارد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی پایش مـولکولی انفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان استان تهران بوده است. روش کار: در این مطالعه 100 نمونه سواپ مدفوعی از گونه‌‌ای مختلف پرندگان از پارک‌های پرندگان در تهران از گونه‌های مختلف (کبوتر، اردک،قو،طوطی،کلاغ، نجشک) در آذر و آبان ماه سال 2009 جمع آوری شد.استخراج RNA و واکنش RT-PCR بر اساس دستورالعمل WHO جهت تشخیص تیپ A ویروس آنفلوانزا صورت پذیرفت. نتایج: در 14% نمونه‌ها مثبت گردیدند. نتیجه‌گیری‌نهایی:گونه‌های اردک و گنجشک مثبت گردیدند.این اولین گزارش مثبت آنفلوانزای پرندگان در این گونه‌ها در ایران می‌باشد.با توجه به شیوع آنفلوانزای 1N 1H و آنفلونزای پرندگان در منطقه و همچنین اهمیت بهداشت عمومی پارک پرندگان زنده نیاز به بازنگری پایش آنفلوانزای پرندگان ضروری بنظر می‌رسد.پایش بیشتر آنفلوانزای پرندگان در پرندگان وحشی جهت تعیین تحت تیپ و مطالعات شجره شناسی ضروری بنظر می‌رسد.